Visie van J. de Kluyver Dakbedekking Rhoon b.v.

Wij doen ons werk zoals wij het graag zelf thuis zouden hebben.

Hoe wij voor u het maximaal haalbare resultaat nastreven.

Hierbij willen wij u aangeven waar wij voor staan. Voor en tijdens de uitvoering houdt J. de Kluyver dakbedekking het uitvoeringsproces nauwlettend in de gaten. Zo worden o.a. de volgende onderdelen bekeken en uitgewerkt:

* Maximale kwaliteit t.o.v. het geleverde bestek en het uit te voeren werk;

* Het borgen van de kwaliteit en veiligheid van het werk tijdens de uitvoering.

- MAXIMALE KWALITEIT T.O.V. HET GELEVERDE BESTEK EN HET UIT TE VOEREN WERK.

Bij J. de Kluyver Dakbedekking Rhoon B.V. staat kwaliteit zeer hoog in het vaandel. Ons uitgangspunt is om 100% achter het te leveren product te staan. Er wordt door ons altijd aandacht besteed aan de werkomschrijving en indien nodig komen wij met evt. verbeterpunten om het project zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Dit kan zowel financieel-technisch als uitvoeringstechnisch zijn. Concessies aan kwaliteit van producten en het geleverde werk, worden vanuit J. de Kluyver Dakbedekking b.v. niet als vanzelf gedaan. Als bij een opdrachtgever behoefte bestaat om uit kosten- of strategische overwegingen een mindere kwaliteit aan te vragen, zullen wij binnen de voor ons toelaatbare grenzen mogelijke alternatieven aangeven. Wij zullen overigens nooit een dak maken waarvan wij het idee hebben dat dat niet goed is voor het gebouw, de eigenaar of de gebruikers. Bovendien is de veiligheid van onze mensen, alsook de gebruikers en haar gasten onder de dakvloer, naast de kwaliteit, de belangrijkste pijler.

Onze proactieve houding is erop gericht om het proces naar u of uw klanten zo te laten verlopen, dat onnodige hinder of zelfs mogelijke stagnatie in het proces onder de dakvloer wordt voorkomen. Hoewel dit niet altijd haalbaar is, stellen wij alles in het werk om te voorkomen dat uw klanten merken dat we met dakdekkerswerkzaamheden bezig zijn.

- HET BORGEN VAN DE KWALITEIT EN VEILIGHEID VAN HET WERK TIJDENS DE UITVOERING.

Om kwalitatief goede daken te maken conformeren wij ons aan de “Vakrichtlijn Platte daken”. Waar wij eventueel afwijken van de hierin omschreven werkwijzen zullen deze tot doel hebben juist kwaliteit naar een nog hoger vlak te tillen. Om dit te bekrachtigen zijn wij reeds sinds 1998 in het bezit van het Komo Procescertificaat “Uitvoering van dakbedekkingsconstructies in bitumen of kunststof”, de BRL 4702

Tien jaar lang heeft J. de Kluyver Dakbedekking Rhoon b.v. het veilig werken kunnen uitdragen door het in bezit hebben van het VCA** certificaat. Het afhankelijk zijn van beoordeling op niet te sturen factoren heeft J. de Kluyver Dakbedekking Rhoon b.v. doen besluiten het certificaat om te bouwen naar de OHSAS 18001. Dit certificaat wordt gehanteerd sinds 2007. OHSAS 18001 is gebaseerd op de bedrijfs-RI&E. In 2020 is het systeem OHSAS 18001 over gegaan in de ISO 45001 zodat wij up to date zijn als het gaat om de modernste processen op het gebied van veiligheid.

Hierin voorzien wij ons al langdurig van een “Veiligheidsdagboek”, waarin wij melding maken van incidenten. Naast onze Bedrijf-RI&E hanteren we als aanvulling de RI&E van uit te voeren werkzaamheden. De unieke combinatie van het registreren en onderzoeken van incidenten maakt dat we gerichte stappen kunnen ondernemen om tot verbetering te komen. Dit betekent voor u een grotere zekerheid met betrekking tot een zorgeloze uitvoering.

Thans zijn wij actief bezig met het werken met "De Veiligheidsladder". Na het behalen van een "Statement Ervaringsaudit" in 2018 hebben wij in 2020 het Veilig Bewust Certificaat behaald op De Safety Culture Ladder (“de Veiligheidsladder”), trede 2. Inmiddels hebben we een "STAP" omhoog gezet en presteren wij op Trede 3. Hiermee willen wij kunnen uitgedragen dat het bewust trachten veilig te werken door al onze medewerkers kan worden verwoord.

Het ‘aansturen’ van onze organisatie loopt via de PDCA-cirkel (Plan, Do, Check en Act), waarin de voortgang wordt vermeld. Op basis van deze informatie kan het hogere niveau bijsturen of haar eigen plannen bijstellen. De cirkel beschrijft een methode waarmee ons werkproces tijdens de uitvoering steeds verbeterd kan worden.

Het uitgangspunt van J. de Kluyver dakbedekking is dat het altijd beter kan.

  • Door gebruik te maken van de PDCA- cirkel kunnen wij dit uitgangspunt nastreven.

P van Plan : We stellen als resultaat van deze stap een verbeter- of een actieplan op.

D van Do : We voeren het verbeter- of actieplan uit.

C van Check : We evalueren de inspanningen, de resultaten en het effect van het verbeter- of actieplan.

A van Act : We sturen de activiteiten bij als de resultaten onvoldoende blijken.

Wij werken met een uitgekiend veiligheidsplan t.b.v. het inperken van risico’s tijdens uitvoering.

Alvorens werkzaamheden op de daken uit te voeren zullen door de medewerkers van J. de Kluyver Dakbedekking Rhoon b.v of door hen aangestuurde partijen een RI&E kortdurende werkzaamheden worden ingevuld.

Een veiligheidsplan geeft vervolgens aan welke veiligheidsmaatregelen getroffen dienen te worden om de risico`s van met name vallen van hoogte, weg te nemen.

Een algehele Risicoanalyse zal worden aangereikt als onze aanbieding daadwerkelijk resulteert in een geschreven en getekende opdracht.

Wanneer de werkzaamheden en de bijbehorende risico's zijn geïnventariseerd moet bekeken worden of de risico's onvermijdelijk zijn en zo ja hoe de risico's zijn te beheersen. Hoe de risico's te beheersen is het feitelijke plan. Welke middelen worden ingezet? Met welke stoffen wordt gewerkt? Zijn de mensen toegerust voor hun taken etc.? Is de gebruiker juist geïnformeerd?

J. de Kluyver Dakbedekking Rhoon b.v. staat thans in de markt bekend als een kwalitatief hoogstaand bedrijf, dat naast de kwaliteit, de veiligheid zeer hoog in het vaandel heeft staan. Zeker op deze vlakken zijn wij geenszins bereid tot het aanpassen van onze visie zodat een minder goed beeld zou kunnen ontstaan. Om aansluiting bij de markt te houden zijn door J. de Kluyver Dakbedekking Rhoon b.v. in het verleden diverse algemene belangen ondersteund. Zo heeft het bedrijf een aantal jaren in een gastdocent bij Buro Dakadvies gefaciliteerd en heeft het jarenlang zitting genomen in de Technische Commissie van Branche vereniging Vebidak. Op dit moment heeft J. de Kluyver een actieve rol in de achterban van Vebidak.

Juist door actief met Branchevereniging Vebidak, Inspectie SZW, KIWA, Stichting Bedrijfstakregeling voor de Dakdekkersbranche (SBD), Leveranciers en Collega’s van gedachten te wisselen, kunnen wij inspelen op veranderende omstandigheden en inzichten. Het zal voor J. de Kluyver Dakbedekking Rhoon B.V. altijd een uitdaging blijven binnen veranderende markten de kwaliteit en veiligheid te kunnen continueren.

Opdrachtgevers vinden wij in verschillende sectoren.

Werkgebieden.
Construction

DE KLUYVER DAKBEDEKKING RHOON

Vanaf 1975 ( Al 48 jaar) uw specialist !

Informatie